Chào mừng bạn đến với website THPT Nam Sài Gòn
Thứ sáu, 27/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 447

Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 1

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I
KHỐI TRUNG HỌC
Năm học 2015 - 2016
KHỐI MÔN NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
6 GDCD 07/12/2015 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 07/12/2015 8g15 - 9g00 Tại lớp
VĂN 08/12/2015 7g30 - 9g00 Tập trung
VẬT LÝ 08/12/2015 9g30 - 10g15 Tập trung
SINH 10/12/2015 7g30 - 8g15 Tập trung
TOÁN 15/12/2015 7g30 - 9g00 Tập trung
SỬ 15/12/2015 9g30 - 10g15 Tập trung
ANH VĂN 17/12/2015 7g30 - 8g30 Tập trung
ĐỊA 17/12/2015 9g00 - 9g45 Tập trung
7 GDCD 07/12/2015 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 07/12/2015 8g15 - 9g00 Tại lớp
VĂN 08/12/2015 13g30 - 15g00 Tập trung
VẬT LÝ 08/12/2015 15g30 - 16g15 Tập trung
SINH 10/12/2015 13g30 - 14g15 Tập trung
TOÁN 15/12/2015 13g30 - 15g00 Tập trung
SỬ 15/12/2015 15g30 - 16g15 Tập trung
ANH VĂN 17/12/2015 13g30 - 14g30 Tập trung
ĐỊA 17/12/2015 15g00 - 15g45 Tập trung
8 GDCD 07/12/2015 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 07/12/2015 8g15 - 9g00 Tại lớp
VĂN 08/12/2015 13g30 - 15g00 Tập trung
VẬT LÝ 08/12/2015 15g30 - 16g15 Tập trung
SINH 10/12/2015 13g30 - 14g15 Tập trung
HÓA 10/12/2015 14g45 - 15g30 Tập trung
TOÁN 15/12/2015 13g30 - 15g00 Tập trung
SỬ 15/12/2015 15g30 - 16g15 Tập trung
ANH VĂN 17/12/2015 13g30 - 14g30 Tập trung
ĐỊA 17/12/2015 15g00 - 15g45 Tập trung
9 GDCD 07/12/2015 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 07/12/2015 8g15 - 9g00 Tại lớp
VĂN 08/12/2015 7g30 - 9g00 Tập trung
VẬT LÝ 08/12/2015 9g30 - 10g15 Tập trung
SINH 10/12/2015 7g30 - 8g15 Tập trung
HÓA 10/12/2015 8g45 - 9g30 Tập trung
TOÁN 15/12/2015 7g30 - 9g00 Tập trung
SỬ 15/12/2015 9g30 - 10g15 Tập trung
ANH VĂN 17/12/2015 7g30 - 8g30 Tập trung
ĐỊA 17/12/2015 9g00 - 9g45 Tập trung
10 GDCD 07/12/2015 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 07/12/2015 8g15 - 9g00 Tại lớp
VĂN 09/12/2015 7g30 - 9g00 Tập trung
VẬT LÝ 09/12/2015 9g30 - 10g15 Tập trung
SINH 11/12/2015 7g30 - 8g15 Tập trung
HÓA 11/12/2015 8g45 - 9g30 Tập trung
TOÁN 14/12/2015 7g30 - 9g00 Tập trung
SỬ 14/12/2015 9g30 - 10g15 Tập trung
ANH VĂN 16/12/2015 7g30 - 8g30 Tập trung
ĐỊA 16/12/2015 9g00 - 9g45 Tập trung
11 GDCD 07/12/2015 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 07/12/2015 8g15 - 9g00 Tại lớp
VĂN 09/12/2015 13g30 - 15g00 Tập trung
VẬT LÝ 09/12/2015 15g30 - 16g15 Tập trung
SINH 11/12/2015 13g30 - 14g15 Tập trung
HÓA 11/12/2015 14g45 - 15g30 Tập trung
TOÁN 14/12/2015 13g30 - 15g00 Tập trung
SỬ 14/12/2015 15g30 - 16g15 Tập trung
ANH VĂN 16/12/2015 13g30 - 14g30 Tập trung
ĐỊA 16/12/2015 15g00 - 15g45 Tập trung
12 GDCD 07/12/2015 7g30 - 8g15 Tại lớp
CÔNG NGHỆ 07/12/2015 8g15 - 9g00 Tại lớp
VĂN 09/12/2015 7g30 - 9g30 Tập trung
VẬT LÝ 09/12/2015 10g00 - 11g00 Tập trung
SINH 11/12/2015 7g30 - 8g30 Tập trung
HÓA 11/12/2015 9g00 - 10g00 Tập trung
TOÁN 14/12/2015 7g30 - 9g30 Tập trung
SỬ 14/12/2015 10g00 - 10g45 Tập trung
ANH VĂN 16/12/2015 7g30 - 8g30 Tập trung
ĐỊA 16/12/2015 9g00 - 9g45 Tập trung
Riêng các môn Thực hành : Thể dục, Quốc phòng, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc - Thi trong thời gian từ 01/12/2015 đến 04/12/2015

87