Chào mừng bạn đến với website THPT Nam Sài Gòn
Thứ hai, 10/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 414

Kế hoạch Kiểm tra Học kỳ II - Khối Trung học - Năm học 2016 - 2017

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II
KHỐI TRUNG HỌC
Năm học 2016 - 2017
KHỐI MÔN NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
6 CÔNG NGHỆ 18/04/2017 7g30 - 8g15 Tại lớp
GDCD 20/04/2017 10g00 - 10g45 Tập trung
VĂN 21/04/2017 7g30 - 9g00 Tập trung
VẬT LÝ 21/04/2017 9g30 - 10g15 Tập trung
SINH 25/04/2017 7g30 - 8g15 Tập trung
LỊCH SỬ 25/04/2017 8g45 - 9g30 Tập trung
ANH VĂN 27/04/2017 7g30 - 8g30 Tập trung
ĐỊA LÝ 27/04/2017 9g00 - 9g45 Tập trung
TOÁN 28/04/2017 7g30 - 9g00 Tập trung
7 CÔNG NGHỆ 18/04/2017 7g30 - 8g15 Tại lớp
GDCD 20/04/2017 15g30 - 16g15 Tập trung
VĂN 21/04/2017 13g30 - 15g00 Tập trung
VẬT LÝ 21/04/2017 15g30 - 16g15 Tập trung
SINH 25/04/2017 13g30 - 14g15 Tập trung
LỊCH SỬ 25/04/2017 14g45 - 15g30 Tập trung
ANH VĂN 27/04/2017 13g30 - 14g30 Tập trung
ĐỊA LÝ 27/04/2017 15g00 - 15g45 Tập trung
TOÁN 28/04/2017 13g30 - 15g00 Tập trung
8 CÔNG NGHỆ 18/04/2017 7g30 - 8g15 Tại lớp
GDCD 20/04/2017 15g30 - 16g15 Tập trung
VĂN 21/04/2017 13g30 - 15g00 Tập trung
VẬT LÝ 21/04/2017 15g30 - 16g15 Tập trung
SINH 25/04/2017 13g30 - 14g15 Tập trung
LỊCH SỬ 25/04/2017 14g45 - 15g30 Tập trung
ANH VĂN 27/04/2017 13g30 - 14g30 Tập trung
ĐỊA LÝ 27/04/2017 15g00 - 15g45 Tập trung
TOÁN 28/04/2017 13g30 - 15g00 Tập trung
HÓA HỌC 28/04/2017 15g30 - 16g15 Tập trung
9 CÔNG NGHỆ 18/04/2017 7g30 - 8g15 Tại lớp
GDCD 20/04/2017 10g00 - 10g45 Tập trung
VĂN 21/04/2017 7g30 - 9g00 Tập trung
VẬT LÝ 21/04/2017 9g30 - 10g15 Tập trung
SINH 25/04/2017 7g30 - 8g15 Tập trung
LỊCH SỬ 25/04/2017 8g45 - 9g30 Tập trung
ANH VĂN 27/04/2017 7g30 - 8g30 Tập trung
ĐỊA LÝ 27/04/2017 9g00 - 9g45 Tập trung
TOÁN 28/04/2017 7g30 - 9g00 Tập trung
HÓA HỌC 28/04/2017 9g30 - 10g15 Tập trung
10 CÔNG NGHỆ 18/04/2017 7g30 - 8g15 Tại lớp
VĂN 24/04/2017 13g30 - 15g00 Tập trung
VẬT LÝ 24/04/2017 15g15 - 16g00 Tập trung
LỊCH SỬ 26/04/2017 13g30 - 14g15 Tập trung
ĐỊA LÝ 26/04/2017 14g30 - 15g15 Tập trung
GDCD 28/04/2017 10g30 - 11g15 Tập trung
HÓA HỌC 04/05/2017 13g30 - 14g15 Tập trung
SINH 04/05/2017 14g30 - 15g15 Tập trung
TOÁN 08/05/2017 13g30 - 15g00 Tập trung
ANH VĂN 08/05/2017 15g15 - 16g00 Tập trung
11 CÔNG NGHỆ 18/04/2017 7g30 - 8g15 Tại lớp
VĂN 24/04/2017 13g30 - 15g00 Tập trung
VẬT LÝ 24/04/2017 15g15 - 16g00 Tập trung
LỊCH SỬ 26/04/2017 13g30 - 14g15 Tập trung
ĐỊA LÝ 26/04/2017 14g30 - 15g15 Tập trung
GDCD 28/04/2017 10g30 - 11g15 Tập trung
HÓA HỌC 04/05/2017 13g30 - 14g15 Tập trung
SINH 04/05/2017 14g30 - 15g15 Tập trung
TOÁN 08/05/2017 13g30 - 15g00 Tập trung
ANH VĂN 08/05/2017 15g15 - 16g00 Tập trung
12 CÔNG NGHỆ 18/04/2017 7g30 - 8g15 Tại lớp
VĂN 20/04/2017 7g30 - 9g30 Tập trung
TOÁN 20/04/2017 13g30 - 15g05 Tập trung
VẬT LÝ 24/04/2017 7g30 - 8g25 Tập trung
HÓA HỌC 24/04/2017 8g30 - 9g25 Tập trung
SINH 24/04/2017 9g30 - 10g25 Tập trung
ANH VĂN 24/04/2017 13g30 - 14g35 Tập trung
LỊCH SỬ 26/04/2017 7g30 - 8g25 Tập trung
ĐỊA LÝ 26/04/2017 8g30 - 9g25 Tập trung
GDCD 26/04/2017 9g30 - 10g25 Tập trung
Tác giả: Admin

87